Skip to the main content.
TA I BRUK I DIN SALONG (0€)
TA I BRUK I DIN SALONG (0€)

LADDA NER PRISLISTA

BOKA SAMTAL

Book Salon Oy:s dataskyddsbeskrivning

Kombinerad registerbeskrivning och informationsdokument i enlighet med personuppgiftslagens (523/1999) 10 § och 24 §, samt artikel 12 och 13 av EU:s allmänna dataskyddsförordning.

Denna beskrivning redogör för hur Book Salon Oy behandlar personuppgifter. De uppgifter som behandlas är information om våra kunder i Book Salons applikation samt på webbplatsen booksalon.fi.

I beskrivningen står:

 1. Den presonuppgiftsansvariges kontaktuppgifter och dataskyddsombudets kontaktuppgifter
 2. Vilken information samlar vi in ​​och i vilket syfte?
 3. Vilka rättigheter har den registrerade och hur kan de utövas?
 4. För vilket ändamål använder vi uppgifterna och på vilka grunder behandlar vi dem?
 5. Hur länge sparar vi uppgifterna?
 6. Mottagare av uppgifter och överföringar av uppgifter till tredje land
 7. Vilka är riskerna förknippade med databehandling och hur skyddar vi data?

 

Kontaktuppgifter till den personuppgiftsansvarige och dataskyddsombudet

Book Salon Oy
FO-nummer 2786121-4
Rautatienkatu 20
15110 Lahtis

Dataskyddsombud: Jonne Castrén

Book Salon Oy
℅ Dataskyddsombud
Rautatienkatu 20
15110 Lahtis

 

Vilka uppgifter samlar vi in och i vilket syfte?

Vi samlar in endast sådana uppgifter på våra användare som är nödvändiga för driften och utvecklingen av tjänsten:

 • Uppgifter relaterade till identifiering och verifiering, kommunikation och implementering av tjänsten: namn och e-postadress. Vi lagrar inte under några omständigheter lösenord i läsbar form.
 • De Facebook-uppgifter som användaren accepterat i samband med Facebook-autentisering.
 • I samband med Google-autentisering, en identifierare som kopplar kunden till hens Google-konto.
 • Registrerade användares inköpshistorik (kvitton). Vi sparar kvitton i enlighet med bokföringslagen och använder uppgifterna anonymt för att profilera köpbeteende.
 • Vi använder cookies på vår webbplats för att optimera driften av webbplatsen. Vi lagrar information anonymt i cookies, såsom IP-adress och information om enheten och webbläsaren som används.
 • Information relaterad till kundtjänst via e-post och chatt som vi behåller för att förbättra kundservicen.

Personuppgifter som vi samlar in direkt från den registrerade

Vi samlar i huvudsak in ovanstående uppgifter direkt från den registrerade själv vid registrering, inloggning, användning av tjänsten, tillägg av betalkort, köp eller kundtjänstförfrågan. Dessa uppgifter används till kommunikation för att antingen tillhandahålla eller framställa tjänster åt kunden.

Personuppgifter vi samlar in från tredje part

Vi samlar endast in uppgifter från tredje part i samband med Facebook-autentisering. I detta sammanhang lagrar vi användarens e-postadress och Facebook-ID.

 

Vilka rättigheter har den registrerade och hur kan de utövas?

Den registrerade har rättigheter angående de personuppgifter som innehas av Book Salon Oy. Den registrerade har följande rättigheter:

Rätt till tillgång till personuppgifter

Den registrerade har rätt att få tillgång till de personuppgifter vi har. Rätten till tillgång kan dock behöva begränsas på grund av lagstiftning och för att skydda andras integritet.

Rätt att korrigera uppgifter

Den registrerade har rätt att begära korrigering av felaktiga eller ofullständiga uppgifter.

Rätt att radera uppgifter

Den registrerade har rätt att begära radering av sina uppgifter. Radering av uppgifter kan göras i följande fall, till exempel:

 • Den registrerade återkallar sitt samtycke och det finns inga andra skäl för behandling
 • Den registrerade motsätter sig behandlingen av uppgifterna och det finns ingen annan anledning att fortsätta behandlingen

Rätt att begränsa behandlingen

Den registrerade har rätt att begränsa behandlingen av sina personuppgifter.

Invändningsrätt

Den registrerade har rätt att invända mot behandlingen av sina uppgifter.

Rätt till dataportabilitet

Den registrerade har rätt att få de personuppgifter som lämnats av hen i maskinläsbar form. Rätten gäller personuppgifter som har behandlats automatiskt på basis av avtal eller samtycke.

Rätt att återkalla samtycke

Den registrerade ska ha rätt att när som helst återkalla sitt samtycke utan att det påverkar lagligheten av den behandling som utfördes före återkallelsen, om behandlingen grundar sig på samtycke. Återkallande av samtycke kan påverka vår förmåga att tillhandahålla tjänster.

Rätt att framföra klagomål till tillsynsmyndigheten

Den registrerade har också rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten om han misstänker att hans personuppgifter används på ett felaktigt eller olagligt sätt.

Utövande av rättigheter

För att utöva den registrerades rättigheter, vänligen kontakta Book Salon Oys dataskyddsombud.Tillgång till lagrad personlig information är också möjlig via vår webbplats och våra iOS- och Android-applikationer.

Dataskyddsombud:

Book Salon Oy
℅ Dataskyddsombud
Rautatienkatu 20
15110 Lahtis

 

Vad använder vi uppgifterna till och på vilka grunder behandlar vi dem?

Book Salon Oy behandlar personuppgifter för att uppfylla sina juridiska och avtalsenliga förpliktelser. De rättsliga grunderna för vårt förfarande är:

Genomförande av avtalet

Uppfyllelse av avtalsförpliktelser, det vill säga tillhandahållandet av vår tjänst, är den huvudsakliga rättsliga grunden för vår behandling av personuppgifter. Avtalet bildas mellan Book Salon Oy och användaren när användaren registrerar sig för tjänsten. Den registrerade samtycker till behandling av uppgifter i enlighet med integritetspolicyn genom att använda tjänsten. Vi behandlar personuppgifter för att kunna tillhandahålla den tjänst som beställts av oss, i den utsträckning som behövs.

Lagstadgad skyldighet

Utöver avtalen är vår verksamhet föremål för rättsliga skyldigheter enligt vilka vi behandlar personuppgifter.Exempel på dessa är bokföringslagstiftningen och lagstiftningen om betalningsförmedling.

Samtycke

För att utveckla vår webbplats samlar vi in ​​analytisk information om användning av webbplatsen baserat på samtycke. Man ger sitt samtycke genom att acceptera cookies när man besöker webbplatsen.

För uppgifter som samlas in för marknadsföringsändamål kommer ett separat samtycke att samlas in från registrerade, som kan återkallas när som helst. Användaren har möjlighet att blockera användningen av cookies genom att ändra inställningarna för sin webbläsare enligt instruktionerna från webbläsartillverkaren och att rensa eventuella cookies från webbläsarens cache. Att radera cookies stoppar inte eventuell datainsamling.

 

Hur länge sparar vi uppgifterna?

Personuppgifter bevaras endast under avtalsförhållandet, såvida inte annat krävs enligt lag, som exempelvis bokföringslagen. Exempelvis bevaras köptransaktioner under den tid som bokföringslagen kräver, men uppgifterna anonymiseras i slutet av avtalsförhållandet.

Vi behåller anonym besöksanalysinformation för webbplatser endast så länge det är nödvändigt för att övervaka och utveckla marknadsföring och kundservice.

 

Mottagare av uppgifter och överföringar av uppgifter till tredje land

Uppgifterna behandlas av Book Salon Oy:s anställda i enlighet med gällande personuppgiftslagen. Book Salon Oy förbehåller sig rätten att delvis outsourca behandlingen av personuppgifter till en tredje part, såsom tjänsteleverantörer, i vilket fall vi genom avtal garanterar att personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med personuppgiftslagen och i övrigt på ett korrekt sätt.

Uppgifter om köptransaktioner kan överföras till våra betaltjänstleverantörers system för faktureringsändamål. I övrigt kommer uppgifter inte att kombineras med andra register och lämnas inte ut till tredje part om det inte krävs enligt lag (bl.a. bokföringslagen).

 

Vilka är riskerna förknippade med databehandling och hur skyddar vi data?

Den största risken förknippad med användardata i anslutning till systemet är att de personuppgifter och köphistorik som samlats i systemet hamnar i orätta händer, till exempel i samband med ett dataintrång. Ifall denna osannolika risk förverkligas kan data användas för att fastställa en användares köpbeteende, härleda deras läge under transaktionsdagarna samt skicka skräppost.

Storskaliga dataläckor anmäls alltid till entreprenören (kontaktpersonen), oavsett om ärendet omfattas av anmälningsskyldighet eller inte.

Målet med Book Salon Oy:s säkerhetsåtgärder är att säkra tillgången till information och informationssystem, säkerställa deras konfidentialitet, säkerställa informationens integritet och minimera skador som orsakas av eventuella avvikelser. Säkerhetsåtgärder baseras på en riskbedömning av verksamheten och avpassas till hanteringen av skyddsobjektet och riskerna det är föremål för.

Åtgärder för att säkerställa datasäkerhet och dataskydd är:

Åtgärder för att öka tillgängligheten och användbarheten av information syftar till att säkerställa att relevant information finns tillgänglig när det behövs. Sådana åtgärder inkluderar att säkerställa att systemet fungerar, säkerhetskopior, system för ställföreträdande personer samt korrekt arkivering av data.

Uppgifternas integritet säkerställs genom systemrevisioner och kontroller. Syftet med säkerhetsåtgärder och riktlinjer är att förebygga fel och försummelser i behandlingen av uppgifter.

Sekretessen för informationen säkerställs med organisatoriska och tekniska medel. Organisatoriska medel omfattar bl.a. sekretessavtal, definierade affärsprocesser, riktlinjer och personalutbildning. De tekniska medlen är bl.a. implementering av virus- och malware-filtrering, kryptering av kommunikation, stark identifiering, säkerhet och kryptering av datanätverk och terminaler, låsning och övervakning av lokaler, och användning av en specialiserad partner för förstöring av pappersmaterial.

Senast uppdaterad 1.10.2021